dinsdag 9 januari 2018

AI could transform religious practice and social norms

Lees: https://www.thenational.ae/opinion/comment/ai-could-transform-religious-practice-and-social-norms-1.692679

Artificial intelligence challenges our understanding of what it means to be alive – and might even make us better human beings, writes Shelina Janmohamed.

(Kunstmatige intelligentie daagt ons begrip uit van wat het betekent om in leven te zijn - en kan ons zelfs een betere mens maken, schrijft Shelina Janmohamed.)


Er is maar een perfect mens en dat is degene die de dood overwonnen heeft: Here Jezus Christus. Wil je een beter mens worden? Dat kan, vraag Hem en Hij geeft het je. Je zult net zo zijn als Hem!

Kunstmatige intelligentie zal je dat niet geven. Je kunt niet BETER worden zonder God! Dat is de oeroude leugen van satan de slang in een modern jasje.

Genesis 2: 16-17
16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Genesis 3:1-7
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

meer >

zaterdag 6 januari 2018

Over vijf jaar kunnen blinden weer zien?

Lees: https://www.ad.nl/binnenland/over-vijf-jaar-kunnen-blinden-weer-zien~a421b117/

Het was onmogelijk: blinden weer laten zien. Maar Nederlandse wetenschappers denken dat het kan. De eerste successen bij apen zijn geboekt.

Dit lijkt een geweldige ontwikkeling. En het is ook fantastisch als blinden weer ziende worden gemaakt. Maar er zit een addertje onder het gras. Ik geloof dat men een poging doet om de komst van de anti christ in de eindtijd een soort fake "Koninkrijk van god" te laten zijn. Een tijd van wonderen en tekenen. En tijd dat blinden ziende worden en lammen wandelen.

Mattheus 11:3-5

3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5 blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.

Of de Bijbel aan het uitkomen is? Trap er niet in. De wereld draait een rad voor je ogen. Wacht op de echte Here Jezus!

meer  >

donderdag 4 januari 2018

Macron wil nepnieuws strafbaar maken

Lees: De Franse president Macron komt met een wet waarmee in verkiezingstijd online-nepnieuws kan worden tegengegaan. 'Praktisch is het bijna niet uitvoerbaar.'

Het "loopt niet zo lekker". De waarheid sijpelt via internet te veel door. De grote media hersenpoelmachine hapert. Tijd voor actie!

meer >

Groningse fietsenmaker deed niet mee aan koopzondag: 23 duizend euro boete

Lees: https://www.volkskrant.nl/binnenland/groningse-fietsenmaker-deed-niet-mee-aan-koopzondag-23-duizend-euro-boete~a4553571/

De Christen vervolging is al een beetje aan het beginnen. Dit soort maatregelen zijn er puur en alleen om Christenen dwars te zitten. Vergelijk het met de vooravond van de Jodenvervolging. Je kunt als Christen simpel weg geen winkel meer beginnen. Dit zal steeds erger worden.

Als je als Christelijke school weigert om zo iets als de evolutietheorie te leren, wordt straks je lesbevoegdheid ingetrokken. Let maar op. We leven in een soort van evolutie Pakistan of Iran. Waar vrouwen de man zijn en mannen de vrouw. Landen waarvan nu Christelijke vluchtelingen hierheen vluchten. Van de regen in de drup.

Wat gold voor het merkteken van het beest ook al weer? Niemand kan KOPEN OF VERKOPEN zonder het merkteken van het beest, zijn naam of zijn getal. Dat getal is 666.

meer >

maandag 18 december 2017

Veto VS tegen VN-resolutie hoofdstad Israël

Lees: Veto VS tegen VN-resolutie hoofdstad Israël

Die veertien andere leden hebben een groot probleem...

Zacharia 12:1-9
1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israel. Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. 
2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. 
4 Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natien zal Ik treffen met blindheid. 

5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God. 
6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natien in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. 

7 Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. Zacharia 12
8 Te dien dage zal de Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht. 9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.meer >