vrijdag 9 februari 2018

Stop de meest gevaarlijke partij van Nederland

D666 

Van alle partijen in Nederland steekt er één met kop en schouders bovenuit als levensgevaarlijk en past hun naam, bijna het merk van het beest, hen niet voor niets zo goed.

Het is de partij des doods die wil dat jouw organen eigendom worden van de staat, een offensief inzet voor het verplicht chippen van katten, vindt dat advies van burgers via een referendum niet past in een democratie en voor (oudere) burgers zelfmoord wil vergemakkelijken.

Lees verder: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12692:stop-de-meest-gevaarlijke-partij-van-nederland&catid=9:binnenland&Itemid=22

meer >

maandag 5 februari 2018

Het rijk van de anti christ mogelijk met moderne technologie?

Technologische ontwikkelingen lijken het in de Bijbel voorspelde rijk van de anti christ mogelijk te maken. Zo krijgt b.v. het beest uit openbaringen 13 alle macht. Met de computer zou dat mogelijk kunnen worden:

Openbaringen 13:7
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Ook wordt er een beest voor het beest opgericht:

Openbaringen13:14-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Hier nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van 3d hologrammen. Wellicht wordt het beeld voor het beest een hologram van de anti christ zelf?
- Better than a hologram: Research produces 3-D images floating in 'thin air'

En komt er een soort van alwetende God in de vorm van een alwetende computer? Deze zal in ieder geval de Here Jezus van de Zoon van God ontkennen!
- Shock Video: Google Home Censors Jesus Christ

Hier nog een artikel over de komst van het rijk van de anti christ door technologie. Helaas weer in het engels:
- The rise of the Antichrist and modern technology. All they need is the right conditions: a totalitarian world dictatorship to put it into effect

meer >

woensdag 24 januari 2018

NS doet proef voor betalen van treinreis via gps-locatie

De NS gaat een proef doen waarbij reizigers worden gevolgd via hun gps-locatie en zo hun treinreis betalen.

lees verder: https://www.nu.nl/internet/5102579/ns-doet-proef-betalen-van-treinreis-via-gps-locatie.html

Dit is geen "logische ontwikkeling" maar een bewust geplande "volgende stap" naar het einddoel: de complete slavernij van alle mensen.... Inderdaad een wereldwijde samenzwering.

Nu nog makkelijk en vrijwillig straks als je geen kant meer op kunt, wordt het tegen je gebruikt.

meer >

dinsdag 9 januari 2018

AI could transform religious practice and social norms

Lees: https://www.thenational.ae/opinion/comment/ai-could-transform-religious-practice-and-social-norms-1.692679

Artificial intelligence challenges our understanding of what it means to be alive – and might even make us better human beings, writes Shelina Janmohamed.

(Kunstmatige intelligentie daagt ons begrip uit van wat het betekent om in leven te zijn - en kan ons zelfs een betere mens maken, schrijft Shelina Janmohamed.)


Er is maar een perfect mens en dat is degene die de dood overwonnen heeft: Here Jezus Christus. Wil je een beter mens worden? Dat kan, vraag Hem en Hij geeft het je. Je zult net zo zijn als Hem!

Kunstmatige intelligentie zal je dat niet geven. Je kunt niet BETER worden zonder God! Dat is de oeroude leugen van satan de slang in een modern jasje.

Genesis 2: 16-17
16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Genesis 3:1-7
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

meer >

zaterdag 6 januari 2018

Over vijf jaar kunnen blinden weer zien?

Lees: https://www.ad.nl/binnenland/over-vijf-jaar-kunnen-blinden-weer-zien~a421b117/

Het was onmogelijk: blinden weer laten zien. Maar Nederlandse wetenschappers denken dat het kan. De eerste successen bij apen zijn geboekt.

Dit lijkt een geweldige ontwikkeling. En het is ook fantastisch als blinden weer ziende worden gemaakt. Maar er zit een addertje onder het gras. Ik geloof dat men een poging doet om de komst van de anti christ in de eindtijd een soort fake "Koninkrijk van god" te laten zijn. Een tijd van wonderen en tekenen. En tijd dat blinden ziende worden en lammen wandelen.

Mattheus 11:3-5

3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5 blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.

Of de Bijbel aan het uitkomen is? Trap er niet in. De wereld draait een rad voor je ogen. Wacht op de echte Here Jezus!

meer  >